Area 40 Sp. z o.o.

Regulamin

I.  Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Aliento znajdującym się pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/sklep/.
 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
  2. ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),
  3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
  4. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sprzedawca – Area40 Sp z o.o., ul. Pory 78, 02-787 Warszawa NIP: 521-367-53-39, REGON: 147327744, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/sklep/.
 2. Aliento-sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/sklep/, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
 3. Zamawiający– osoba fizyczna, prawa lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Aliento-sklep.
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Aliento-sklep w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar– rzeczy ruchome oferowane przez Aliento-sklep; wszystkie Towary oferowane przez Aliento-sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Zamówienie– zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk– formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja– czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
 9. Dane osobowe– dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 10. Konto– utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
 11. Użytkownik– osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w Aliento-sklep.
 12. Cena– cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Koszty dostawy– koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
 14. Płatność– zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

III. Warunki ogólne

 1. Składanie Zamówień w Aliento-sklep odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Aliento-sklep niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 5. Zawartość stron www.aliento.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

IV. Konto

 1. Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/sklep/
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 6. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
 7. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  • składanie Zamówień,
  • korzystanie z przechowalni, umożliwiającej odkładanie Towarów na później,
  • śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów,
 8. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

V.  Złożenie zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Aliento-sklep odbywa się za pośrednictwem Konta
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, sposób przesyłki oraz formy płatności.
 5. Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
 6. Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 7. Poprzez kliknięcie ikony „ZAMAWIAM” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny, Kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli zostały naliczone i Zamawiający został o nich poinformowany.
 8. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
 9. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Aliento-sklep, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Zamawiającego Zamówienie.

VI. Płatności

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  • karta płatnicza,
  • przelew bankowy,
  • płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),
  • poprzez system płatności internetowych PayPal.
 3. Zapłata metodami określonymi w ust. 2 lit. a, b i d powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy.
 4. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Aliento prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, jednak po uzgodnieniu warunków możliwy jest również odbiór osobisty w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dostarcza zakupiony towar w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym płatności w pełnej wysokości. W przypadku płatności przy odbiorze termin dostawy należy liczyć od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone pisemnie i zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia,
  • opis wady Towaru,
  • datę zakupu.
 3. Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

IX. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@aliento.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Area40 Sp z o.o., ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/regulamin/.
 1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Zamawiających drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia/li>
 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Zamawiający może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Zamawiający będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.aliento.pl/sklep/, zwanego dalej „Aliento-sklep”.
 • Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Aliento-sklep, w tym składania Zamówień.
 • Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych Zamawiających w Aliento-sklep jest Area40 Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-787, ul.Pory 78, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-367-5339, REGON: 147327744, właściciel sklepu internetowego Aliento-sklep, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zakres zbierania danych

 • Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z Aliento-sklep, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.
 • W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowej Zamawiających, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu

 • Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

Mechanizm cookies

 • aliento.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony www.aliento.pl. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę www.aliento.pl do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron www.aliento.pl.
 • Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach www.aliento.pl będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę www.aliento.pl, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu www.aliento.pl.

Cookies innych podmiotów

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z www.aliento.pl. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.
 • Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu na http://www.rtbhouse.com/privacy/
 • W reklamach zamieszczanych na stronach www.aliento.pl mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą www.aliento.pl, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 • Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 • Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach www.aliento.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.